Esitatavate dokumentide loetelu holistilise regressiooni terapeut tase 6 kutse taotlemisel

Vähemalt kaks kuud enne kutse taotleja kompetentsuse hindamist avaldab HRT kutsekomisjon TAM Kutsekoja kodulehel www.tamnoukoda.ee teate kutseeksami toimumise kohta. 

Tase 6 kutse taotleja esitab HRT kutsekomisjonile:  

A. Haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid või nende koopiad:

 • avaldus vorm 1;
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart);
 • vormikohane CV;
 • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
 • erialase koolituse läbimise dokumendi koopia koos hinnetelehe või muu koolituse sisu ja mahu kirjeldusega;
 • töökogemust tõendav dokument Erapraksise vorm; 
 • supervisioonis (maht 80 ak t) osalemist tõendav dokument;
 • kutsestandardi nõuetele vastava meditsiinialase koolituse läbimist tõendav dokument;
 • kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 
 • maksekorraldus (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

B. Kirjaliku juhtumianalüüsi ja teraapiaseansside salvestused

 • kirjalik juhtumianalüüs tuleb esitada elektroonilisel kujul kahes formaadisDOC failina ja PDF-na. 
 • holistilise neliku seansside salvestused võib esitada mälupulgal või lisada oma tööle veebiaadress, mille kaudu pääseb salvestuste juurde. Helisalvestuse soovitatav formaat on MP3. 

Täpsem info „Juhtumianalüüsi koostamise juhendis“.

Dokumendid tuleb saata  HRT kutsekomisjonile aadressil holistika@tamkutsekoda.ee

Dokumente võetakse vastu ainult elektroonselt. Palun pane kõik esitatavad dokumendid ühte digiümbrikku ja allkirjasta digitaalselt. 

Kui dokumendid nõuetele ei vasta, teavitatakse taotlejat esinenud puudustest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast dokumentide laekumist. Taotlejal on alates teavitamise hetkest 5 tööpäeva aega puuduste kõrvaldamiseks. 

HRT kutsekomisjoni asjaajaja on Heili Laido
e-post holistika@tamkutsekoda.ee 
telefon 566 36 898