HORETES-e liikmete omavaheliste suhete eetika

Lisa Eetikakoodeksile

Suhete aluseks on holistilise psühhoteraapia väljaõppe käigus välja kujunenud baastõed võrdsusest, usaldusest, ehedatest heasoovlikest suhetest, üldinimlikust universaalsest armastusest ning kogu looduse ühendatusest.

Eneseväljenduse aluseks on usaldus, siirus, ausus ja neutraalne heasoovlikkus, vaimsele ja professionaalsele arengule suunatus ning kontakt oma kõrgema minaga e. Selfiga.

Seejuures ei tohiks sellist väljendust seaduse jõuga karmilt nõuda, vaid igaüks väljendab end võimalikult siiralt vastavalt sisemisele valmisolekule ja usalduse hetketasemele, püüeldes edasise sisemise arengu poole.

1. Kaasliikme ellu, otsustesse, isiklikesse läbielamistesse ja valitud arenguteesse suhtume austuse ja taktitundega.

2. Kui kaasliikmel on hetkel elus keeruline periood või on ta tundlik, siis ei kasuta me seda ära isiklike eesmärkide saavutamiseks või mõjutamiseks. Samuti ei kasuta me kaasliikme vastu varasemas teraapias ning supervisioonis saadud teavet. Igal inimesel on õigus areneda ja muutuda omas tempos.

3. Väljendame end võimalikult ausalt, kuid taktitundega, nii et kaasliikmel oleks võimalik sõnumit vastu võtta.

4. Väldime eneseväljendustes hinnangulisust, mahategemist, solvanguid ja sundi, kuna see ei vii edasi ja risustab suhete selgust. Väljendada võib vabalt isiklikke tundeid ja mõtteid, rõhutamata nende ainuõigsust. Hinnanguid võib anda, kui neid küsitakse.

5. Grupisuhetes suuname energia võimalikult koostööle, avatusele ja üksteisega arvestamisele. Iga kordaminek ja konflikt puudutab iga grupiliiget, seepärast on kõigil õigus teada, mis grupis toimub. Seega on HORETES-e juhatusel, eetikakomisjonil ja igal lihtliikmel kohustus tagada võimalikult vaba ja avalik info liikumine.

6. Väldime võimuvõitlust õpetajate/autoriteetsete kaasliikmete tähelepanu pärast. Nimetatud isikud peaksid selliseid

mõjutamiskatseid võimalikult tähele panema ja eirama, suhtudes kõikidesse liikmetesse suhtelise võrdsuse printsiibilt ning laskmata end grupis mõjutada isiklikest sümpaatiatest ja antipaatiatest.

7. Samuti jätame tähelepanuta katsed koguda toetajaid-kaasvõitlejaid leeri kujuteldava vastase vastu astumiseks, sest see lõhestab grupi tervikut.

8. Väldime kaasliiget kahjustavat tagarääkimist ja “patuoinaste” otsimist.

9. Konfliktsituatsioonis püüame jääda neutraalseks, ausaks, iseendaga heasse kontakti. Kui kellegagi tekib probleem, vaatame esmalt iseendasse, kui vaja, räägime asjaosalisega, ja kui see ei aita, otsime abi eetikakomisjonilt, üritades seejuures jääda võimalikult ausaks, neutraalseks ja heasoovlikuks. Seejuures on soovitatav kirjeldada fakte, vältides tõlgendusi kolleegi suhtes ning väljendades oma ehedaid tundeid.

10. Kui keegi tunneb väga tugevat positiivset või negatiivset projektsiooni, tuleks suunata oma/tema energia enesevaatlusele ning vajadusel küsida kolleegi(de)lt peegeldust, toetust, supervisiooni või teraapiaseanssi.

11. Igal HORETES-e liikmel (k.a. superviisoritel ja õpetajatel) on õigus pöörduda oma lahendamatu suhteprobleemiga selguse või abi saamiseks eetikakomisjoni poole.

12. Eetikakomisjonil on õigus lahendada isiklike suhete probleemid ka ilma ametliku asjaajamiseta, kuid teavitades võimalikult avalikult kõiki asjassepuutuvaid isikuid. Eetikakomisjon võib vajadusel pöörduda asjaajamisel ja probleemide lahendamisel abi saamiseks HOPES juhatuse poole.

Vastu võetud Eetikakoodeksi lisana HOPES üldkogul 01.02.2012