Eetikakoodeks

1. Eetika põhimõtted töös kliendiga

1.1.  Terapeut ei diagnoosi, ravi ega tee ettekirjutusi probleemide suhtes, mis jäävad väljapoole tema kompetentsi piire.

1.2.  Terapeut annab kliendile tõest teavet holistilise regressiooniteraapia meetodi ja selle võimaluste kohta ega rakenda rännaku meetodit kliendiga, kelle psüühiline seisund seda ei võimalda.

1.3.  Terapeut hoolitseb oma erialase kvalifikatsiooni säilitamise ja arendamise eest, osaledes kovisioonides ja koolitustel vastavalt kutsestandardis kirjeldatud nõuetele.

1.4.  Terapeut lepib kliendiga enne seanssi kokku teraapia aja, koha, hinna ja maksmise korra ning peab kokkulepetest kinni.

1.5.  Terapeut annab kliendile tõest teavet oma väljaõppe, liikmelisuse ja pädevuse kohta, kui klient seda soovib.

1.6.  Terapeut austab kliendi usulisi ja maailmavaatelisi tõekspidamisi ega püüa teda kallutada mingi usu või kombestiku poole.

1.7.  Terapeut ei eelista ega tõrju klienti tema soo, rassi, etnilise päritolu, kultuuri või seksuaalse orientatsiooni tõttu.

1.8.  Terapeut hoiab oma töös professionaalset distantsi: hoiab lahus professionaalsed ja isiklikud suhted ning hoidub topeltrollidest abivajajaga – pereliige, lähedane sõber, alluv, ülemus, superviisor –, kui see võiks mõjutada tema terapeutilist otsustusvõimet.

1.9.  Terapeut kohtub kliendiga ainult teraapia seanssideks kokku lepitud eesmärgil, ei astu temaga intiimsuhtesse teraapia ajal ega aasta jooksul pärast teraapia lõppemist.

1.10.  Terapeut teadvustab ülekandeid, vastuülekandeid ja projektsioone, ei julgusta kliendipoolset imetlemist. Terapeut väldib kliendi sattumist sõltuvusse terapeutilisest suhtest ja soodustab tema enda vastutust ja iseseisvust. Probleemide korral kasutab terapeut professionaalset abi supervisiooni näol või vajadusel lõpetab kliendiga terapeutilise suhte.

1.11.  Terapeut loob kliendiga usaldusliku vahekorra ega peta seda usaldust. Terapeut käsitleb kogu klienti puudutavat infot konfidentsiaalselt vastavalt andmekaitseseadusele ega avalda seda tema nõusolekuta, välja arvatud juhtudel, kui Eesti Vabariigi seadused seda nõuavad või kui tekib oht kellegi tervisele või elule.

1.12.  Terapeut salvestab seansi ainult kliendi kirjalikul nõusolekul. Kliendil on õigus saada koopia kõigist temaga seonduvatest materjalidest.

  1.13. Veebipõhisel nõustamisel terapeut ei kasuta holistilise regressiooniteraapia rännaku meetodit .

  2. Kaebuste lahendamise kord

  2.1. Eetikakomisjon aitab lahendada ainult seltsi liikmeid puudutavaid kaasusi.

  2.2. Komisjon võtab käsitlusele kaasused, mis on esitatud hiljemalt 30 päeva jooksul pärast teraapia lõppu.

  2.3. Eetikakomisjon otsustab kaasuse menetlusse võtmise hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kirjaliku avalduse laekumist. Menetlusse võtmisel edastab komisjon koopia kaebusest juhtumiga seotud terapeudile.

  2.4. Eetikakomisjon tuleb kaasuse arutamiseks kokku hiljemalt 30 päeva jooksul pärast kaebuse menetlusse võtmist ja teavitab menetluse algatamisest HORETESe juhatust.

  2.5. Komisjon kuulab ära mõlemad osapooled. Eetikakomisjoni otsus saadetakse digitaalselt allkirjastatult kahe nädala jooksul pärast selle vastuvõtmist nii kliendile kui terapeudile.

  2.6. Eetikakomisjoni otsuse võivad osapooled edasi kaevata HORETESe juhatusele 30 päeva jooksul.

  3. Eetika põhimõtted terapeutide omavahelises suhtlemises

  3.1. Terapeut ei halvusta ühegi teise kolleegi kvalifikatsiooni ning suhtub kaaskolleegidesse

  3.2.  Terapeut aktsepteerib kolleege ja teisi teraapia meetodeid.

  3.3.  Kolleegi ebakohast professionaalset tegutsemist märgates arutab terapeut võimaluse korral seda tema endaga. Kui arutelul pole tulemusi, annab sellest HORETESe eetikakomisjonile kirjalikult teada.

  3.4.  Kovisioonide eetika - kovisiooni arutelus olnud kaasused jäävad ainult kohalolijate ringi ning ei kuulu jagamiseks teiste terapeutidega.

   4. Eetika põhimõtted meedia ja avalikkusega suhtlemisel

   4.1.  Avalikkusega suhtlemisel kasutab terapeut kõiki kutse-eetika nõudeid. Publikatsioonides kaitseb terapeut kliendi anonüümsust ning palub temalt kliendiloo avaldamiseks kirjalikku nõusolekut.

   4.2.  Terapeut tutvustab oma tegevusvaldkonda ja teenuseid laiemale avalikkusele HORETESe ning HRT mainet hoides. Väldib ebatäpsust eriala ja oma ameti pädevuse tutvustamisel, sh. ei esita eksitavaid väiteid.

    4.3. Avalikkuse ees ja meedias esineb terapeut üksnes enda nimel, välja arvatud juhul, kui ta on ametikoha tõttu õigustatud seltsi nimel esinema või kui ta on selleks volitatud.

    Holistilise Regressiooniteraapia Selts: info@folistikud.ee