Eetikakoodeks

1. Me anname kliendile tõest teavet holistilise regressiooniteraapia meetodi ja selle võimaluste kohta.

2. Me lepime kliendiga enne seanssi kokku teraapia aja, koha, hinna ja maksmise korra ning peame sellest kinni.

3. Me anname kliendile tõest teavet oma väljaõppe, liikmelisuse, eesmärkide ja pädevuse kohta, kui ta seda soovib.

4. Me austame kliendi usulisi tõekspidamisi ega püüa teda kallutada mingi usu või kombestiku poole.

5. Me ei eelista ega tõrju klienti tema soo, rassi, etnilise päritolu, kultuuri või seksuaalse orientatsiooni tõttu.

6. Meie tööruum ja selle sisustus vastavad teraapia eesmärkidele ning on puhtad ja korras.

7. Me järgime isikliku hügieeni reegleid.

8. Me ei tööta kliendiga, kui meie võime praktiseerida on kahjustunud.

9. Me peame esmatähtsaks kliendi heaolu ja tema arengut. Me vastutame oma terapeutilise tegevuse eest, austame kliendi vajadusi ja tema selgelt väljendatud tahtmisi. Kui kliendi soovid ja meie põhimõtted on lepitamatus vastuolus, siis lõpetame terapeutilise suhte.

10. Me säilitame oma töös professionaalset distantsi, hoides lahus professionaalsed ja isiklikud suhted. Hoidume topeltrollidest abivajajaga – pereliige, lähedane sõber, alluv, ülemus, superviisor –, kui see võiks mõjutada meie terapeutilist otsustusvõimet.

11. Me ei kasuta oma klienti ära mingil moel.

12. Me kohtume kliendiga ainult teraapiaseanssideks kokku lepitud eesmärgil ega astu temaga intiimsuhetesse teraapia ajal ja ühe aasta jooksul pärast teraapia lõppemist.

13. Me teadvustame ülekandeid, vastuülekandeid ja projektsioone, ei julgusta kliendipoolset imetlemist. Me väldime kliendi sattumist sõltuvusse terapeutilisest suhtest ja soodustame tema enda vastutust ja iseseisvust. Probleemide korral kasutame professionaalset abi supervisiooni näol.

14. Me loome kliendiga usaldusliku vahekorra ega peta seda usaldust. Me käsitleme kogu klienti puudutavat infot konfidentsiaalselt ega avalda seda tema nõusolekuta, välja arvatud juhtudel, kui Eesti Vabariigi seadused seda nõuavad

või kui tekib oht kellegi tervisele või elule. Publikatsioonides kaitseme kliendi anonüümsust ning palume temalt kliendiloo avaldamiseks kirjalikku nõusolekut. Kliendiinfot säilitame luku taga ja vajadusel hävitame kas põletades või paberihundi abil.

15. Me rakendame ainult neid teraapiavõtteid, milles oleme saanud väljaõppe ja mis on kooskõlas holistilise maailmapildiga.

16. Kui klient vajab abi, mida me ei ole võimelised pakkuma, saadame ta kas kolleegi juurde või soovitame muid meetodeid. Me ei soovita arsti poolt väljakirjutatud ravimite tarvitamist vähendada ega lõpetada.

17. Seansse salvestame ainult kliendi nõusolekul. Kliendi soovil kustutame salvestused. Kliendil on õigus saada koopia kõigist temaga seonduvatest materjalidest.

18. Me aktsepteerime kolleege ja teisi teraapiameetodeid.

19. Me tunnustame ja kaitseme teiste inimeste erialast tööd ja originaalseid ideid ning tsiteerime neid oma publikatsioonides ja esinemistel kohaselt.

20. Me oleme nõus oma professionaalset tegevust seltsi kaasliikmetega arutama ning koos eetikakomisjoniga enda kohta tulnud kaebusi lahendama.

21. Me oleme teadlikud oma pädevusest, oskustest ja piiridest. Me täiendame oma teadmisi ja oskusi seminaridel, töötubades ja koolitustel. Hoiame end kursis oma erialal ja ühiskonnas toimuvate arengutega.

22. Uurimus- ja teadustöös lähtume üldaktsepteeritavatest akadeemilistest juhistest. Me viime läbi uurimusi nii, et need ei häiri teraapiaprotsessi.

23. Me tutvustame oma tegevusvaldkonda ja teenuseid laiemale avalikkusele hea maitse piiridesse jäädes ja HORETESe mainet hoides. Me väldime sensatsioone, ebatäpsust ja eksitavaid väiteid.

24. Kaasliikme ebakohast professionaalset tegutsemist märgates arutame võimaluse korral seda tema endaga. Kui arutelul pole tulemusi, anname sellest HORETESe eetikakomisjonile kirjalikult teada.

Kaebuste lahendamise kord

1. Kliendil on õigus kaebust esitada 30 päeva jooksul pärast teraapia lõppu.

2. Eetikakomisjon otsustab kaebuse menetlusse võtmise hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kirjaliku kaebuse laekumist. Menetlusse võtmisel edastab komisjon koopia kaebealusele.

3. Eetikakomisjon tuleb kaebuse arutamiseks kokku hiljemalt 30 päeva jooksul pärast kaebuse menetlusse võtmist. Komisjon kuulab ära mõlemad osapooled. Vajadusel teavitab eetikakomisjon juhatust.

4. Eetikakomisjon võib:

otsustada kaebuse tagasi lükata, kui see osutub alusetuks,

  • korraldada osapoolte kohtumise komisjoni istungil,
  • soovitada terapeudil kannatanu ees vabandada või tekkinud materiaalne kahju kompenseerida,
  • teha hoiatuse või noomituse,
  • soovitada terapeudile supervisiooni, psühhoteraapiat või ravi ning selle läbiviijat,
  • soovitada terapeudile arstlikku läbivaatust või psühholoogilist ekspertiisi,
  • soovitada terapeudil katkestada ajutiselt klientide vastuvõtt,
  • teha juhatusele ettepaneku liikmelisuse peatamiseks või liikmete hulgast välja arvamiseks,
  • otsustada vajadusel probleem avalikustada,
  • vajadusel kaasata juhtumi lahendamisse teisi asjatundjaid.

5. Keeldumine koostööst eetikakomisjoniga või komisjoni soovituste eiramine on eetikakoodeksi rikkumine, mis võib kaasa tuua seltsist väljaheitmise.

6. Nii kaebajale kui kaebealusele saadetakse eetikakomisjoni otsus kirjalikult tähitud kirjaga kahe nädala jooksul pärast selle vastuvõtmist.

7. Langetatud otsuse võivad osapooled edasi kaevata HORETESe juhatusele 30 päeva jooksul pärast kirjaliku otsuse väljasaatmist eetikakomisjoni poolt.

Holistilise Regressiooniteraapia Selts regressiooniteraapiaselts@gmail.com